Terms & Conditions

Όροι Χρήσης & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής οι «Όροι») θεσπίστηκαν και η Ιστοσελίδα batianis.gr παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία Batianis Company E.E. (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο 2310941441 Φαξ 2310948586. Όλες οι αναφορές σε πρώτο πρόσωπο στους παρόντες Όρους αναφέρονται στην Εταιρεία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

1.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1. Οι παρόντες Όροι περιγράφουν και καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iστοσελίδα») καθώς και τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και έχουν θεσπιστεί ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Iστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη ανακοίνωση και δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων. Με τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους των χρηστών κατόπιν της τροποποίησης τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση τους με τους νέους Όρους.

2.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. H πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για άλλους λόγους. Η Εταιρεία δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

2.2. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο και τις πληροφορίες (εφεξής το «Υλικό») που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας, σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό.

2.3 Οι Υπηρεσίες και το Υλικό της Ιστοσελίδας παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν» και η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Υλικό.

2.4 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή τρίτα μέρη οποιαδήποτε ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα της εμφάνισης, αντιγραφής ή λήψης πληροφοριών ή υλικού από εσάς που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαστικών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η Εταιρεία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν έμμεσες, έκτακτες, παραδειγματικές, ποινικές, ειδικές επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών πλεονεκτημάτων), με όποιο τρόπο και αν προκύπτουν, είτε από αθέτηση είτε από αδικοπραξία. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της Εταιρείας συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

3.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (τα «Περιεχόμενο»), αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν σας παραχωρεί καμία άδεια ή δικαιώματα ιδιοκτησίας το Περιεχόμενο. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί εμπορικών σημάτων ή προσωπικών δεδομένων.

3.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και κάθε άλλο περιεχόμενο και Υλικό στην Ιστοσελίδα μας (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται εκ των παρόντων Όρων, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αποσπασμάτων από την Ιστοσελίδα μας και για οποιοδήποτε σκοπό. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα που έχετε τυχόν κατεβάσει από την Ιστοσελίδα μας.

3.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας μας δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή υπηρεσία χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

3.4. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας μας σχετικά με οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή διαδικασία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Εταιρεία.

3.5. Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας το οποίο δεν περιλαμβάνεται ρητώς στους παρόντες Όρους.

4.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

4.1. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφέρεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο, εκτός της δικής μας. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες Όρους ότι δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς όλοι οι σύνδεσμοι ή/και διευθύνσεις που παρέχονται από τρίτους και η Εταιρεία δεν φέρει καμία τέτοια υποχρέωση ή/και ευθύνη σχετικά με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο τους ή τη διαθεσιμότητα τους.

4.2 Συμφωνείτε ότι δεν θα εμφανίζετε σε «πλαίσιο» (frame) ή ως «καθρέπτη» (mirror) οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή συσκευή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

5.ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν παραβιάσετε τους όρους αυτής της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία προς εσάς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή εξήγηση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε έξοδα, ζημία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αθέτησης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων όρων.

6.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 Ενδέχεται να συλλέγουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων τα οποία μας παρέχουν οι χρήστες της Ιστοσελίδας, όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, το επάγγελμα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός του τηλεφώνου ή φαξ σας, το ΑΦΜ, η ηλικία, το φύλο, τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας και την άποψή σας για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.

6.2 Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους παρακάτω σκοπούς:

για την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα,
για την σύναψη μίας εμπορική συμφωνίας μαζί σας ή/και την παροχή μια υπηρεσίας ή λειτουργίας που ζητήσατε,
για παροχή περιεχομένου και προτάσεων που βασίζονται στις δραστηριότητές σας στην Ιστοσελίδα μας,
για διαφημίσεις και για την αποστολή προωθητικού υλικού των προϊόντων και υπηρεσιών μας σε εσάς,
για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής,
για εξαγωγή στατιστικών, για αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των προϊόντων και υπηρεσιών μας και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
για τη διεξαγωγή δωρεάν κληρώσεων, διαγωνισμών ή προσφορών και
για τυχόν άλλη χρήση κατόπιν συγκατάθεσής σας.

6.3 Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ανεξάρτητους τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

Σε παρόχους υπηρεσιών ή/και τρίτους που τυχόν εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό μας,.
Σε έμπιστους συνεργάτες μας εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο παροχής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών μας προς εσάς (π.χ. προμηθευτές, κατασκευαστές προϊόντων κλπ).
Σε εταιρείες συγγενείς με την Εταιρεία μας ή στο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών.
Σε τρίτους όταν απαιτείται από τον νόμο ή μας επιβάλλεται δυνάμει απόφασης δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας.

6.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να ενημερωθείτε για την ύπαρξη αρχείο δεδομένων, τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας:

Batianis Company E.E.

Δημητρίου Ψαρού 3

Τηλέφωνο 2310941441

Φαξ 2310948586

Email info@batianis.gr

6.5 Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.6 Λαμβάνουμε εύλογα φυσικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

6.7 Τμήμα του περιεχομένου, των διαφημίσεων ή/και των λειτουργιών της Ιστοσελίδας ενδέχεται να παρέχεται από τρίτους που δεν συνδέονται με την Εταιρεία, όπως παρόχους διαφημίσεων. Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

6.8 Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, beacons ή/και άλλες τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στον σκληρό δίσκο των χρηστών όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας. Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς, όπως να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σελίδων, για στατιστικούς λόγους, για να καθορίζονται οι υπηρεσίες ή τμήματα της Ιστοσελίδας που είναι περισσότερο δημοφιλή και να βλέπουμε ποιες σελίδες και ποιες λειτουργίες επισκέπτονται οι χρήστες και πόσο χρόνο περνούν σε αυτές, για την παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων κλπ.. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν γίνεται αποστολή cookies. Μεταβείτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του ενδέχεται να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή/και λειτουργίες της Ιστοσελίδας που βασίζονται σε αυτά.

7.ΓΕΝΙΚΑ

7.1 Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης από την Εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί εγγράφως από την Εταιρεία. Οι όροι περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ υμών και της Εταιρεία και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων διαπραγματεύσεων, συζητήσεων ή συμφωνιών, εάν υπάρχουν, μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο που περιέχεται στο παρόν. Ωστόσο η χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας υπόκειται στις πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης και στις προειδοποιήσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

7.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

7.3 Οι παρόντες Όροι καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.